معماری

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﻨﻮد ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﻨﻮد ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

توضیحات:

نوع فایل:  word

تعداد صفحات:  ۲۴  صفحه

 

 شرح:

در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﮔﻮش دادن ﻣﺆﺛﺮ داراي اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮان، ﺑﺎ ﮔﻮش دادن ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، در دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي آﻣﺎري آن ۲۱۰ ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن را درﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺗﻌﺪاد ۳۰ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ (آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ) ۰.۹۲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ۰.۹۵ رﺳﻴﺪ. ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رواﻳﻲ، ﺗﻌﺪاد ۱۵ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎدان، ﻣﺪرﺳﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت، ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ۳۰ ﺳﺆال و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﻮد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ۱۵ ﺳﺆال ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ي ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﻮد ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، راﺑﻄﻪ ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎ داري وﺟﻮد دارد. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ، ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﻮد ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻫﻨﺠﺎري راﺑﻄﻪ اي ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي داده ﻫﺎ، از ﻧﻈﺮ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﻮد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ در رﺗﺒﻪ ي اول و ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎري در رﺗﺒﻪ ي دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

كليدواژه ها: ارتباطات؛ تعهد سازماني؛ ارتباطات مؤثر؛ شنود مؤثر

خرید
تحقیق مقاله پروژه پایان نامه ترجمه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × چهار =

تماس با ما
اینستاگرام