معماری

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ستادی سازمان تربيت بدنی

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ستادی سازمان تربيت بدنی

توضیحات:

نوع فایل:  word

تعداد صفحات:  ۱۳  صفحه

 

 شرح:

هدف اين پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ستادی سازمان تربيت بدنی است. جامعة آماری تحقيق را ۳۶۰ نفر از کارشناسان ستادی سازمان تربيت بدنی تشکيل می دهند که ۱۲۰نفر از آنان به عنوان نمونة آماری از طريق روش نمونه گيری سيستماتيک انتخاب شدند . داده های تحقيق از طريق پرسشنامه جمع آوری شد . ابزار تحقيق شامل دو نوع پرسشنامه است؛ پرسشنامة ارزيابی عملکرد شغلی کارشناسان ستادی توسط سرپرستان و پرسشنامة دوم که برای سنجش متغيرهای مستقل تحقيق بود، توسط کارشناسان تکميل شد . نتايج تحقيق نشان داد که کارشناسان ستادی از عملکرد شغلی و انگيزش شغلی بهتری برخوردارند . نتايج حاصل از ضريب همبستگی گويای رابطة معنی دار بين عملکرد شغلی کارشناسان ستادی و رضايت شغلی، انگيزش شغلی، سابقة خدمت و عوامل آموزشی است .در بررسی ارتباط متغيرهای تحقيق با عملکرد شغلی نشان داده شد که متغير مطابقت دوره های گذرانده شده، مهمترين عامل پيش بينی کنندة عملکرد شغلی کارشناسان ستادی سازمان تربيت بدنی است که با توجه به اين مسئله سازمان تربيت بدنی بايد به برنامه ريزی و توسعة دوره های آموزشی و مطابقت آنها با نيازهای آموزشی کارشناسان مبادرت ورزد.

واژه های کليدی: عملکرد شغلی، کارشناس ستادی، سازمان تربيت بدنی، انگيزش شغلی، رضايت شغلی.

خرید
تحقیق مقاله پروژه پایان نامه ترجمه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 11 =

تماس با ما
اینستاگرام